ANBI

Informatie als bedoeld in de uitvoeringsregeling publicatieplicht ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam:  
Stichting Vakantiehuis Thuredriht ( statutair gevestigd te Schouwen-Duiveland)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
802230866

Postadres:
Secretariaat: Huijghenslaan 6, 6824 JG Arnhem

Doelstelling :
Het financieren, realiseren en exploiteren van vakantiebungalows in Renesse (gemeente Schouwen-Duiveland) ten behoeve van jeugdige kankerpatiënten met hun familieleden als ook voor ernstig en langdurig zieken.

Hoofdlijnen Beleidsplan
Doelstelling en actueel beleid
De vakantiewoningen worden gebruikt door de gezinnen die behoren tot de doelgroep van Stichting Gaandeweg (www.Gaandeweg.nl) te Arnhem, te weten jeugdige kankerpatiënten met hun familieleden.
Daarnaast worden vakantiehuizen beschikbaar gesteld aan ernstig en langdurig zieken.
De stichting wil op geen enkele wijze betrokken zijn bij activiteiten die niet aansluiten bij de geformuleerde doelstelling.

Werkzaamheden van de stichting
Het zo goed mogelijk beheren van de vakantiehuizen en het beheren en zo mogelijk versterken van het vermogen teneinde de continuïteit voor een lange periode veilig te stellen.
Voldoende vermogen is van belang om het regulier en groot onderhoud aan vakantiehuizen te kunnen uitvoeren. Op langere termijn moet voldoende vermogen beschikbaar zijn voor het vervangen van de vakantiehuizen.

Wijze van verwerving gelden
De stichting is actief op het gebied van verwerving van gelden door het (doen) organiseren van activiteiten en het geven van voorlichting over het werk van de stichting en het belang van de vakantiehuizen voor de doelgroepen. Het vermogen kan toenemen door inkomsten uit de activiteiten, alsmede door giften, erfstellingen en legaten.

Wijze van beheer van het vermogen
Het vermogen is voornamelijk ondergebracht op renterekeningen. De jaarstukken worden jaarlijks in een bestuursvergadering vastgesteld, na controle door een registeraccountant.
Voor periodiek groot onderhoud c.q. vervanging worden bestemmingsreserves aangehouden.

Wijze van besteding van het vermogen
Het beleid is er op gericht (de stichting te doen voortbestaan), de kwaliteit van de vakantiewoningen te handhaven en de doelgroepen daarvan zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken.
Het in- en uitwendig in goede staat houden en functioneel doen zijn van de vakantiewoningen legt beslag op een belangrijk deel van de jaarlijkse inkomsten.

Het Beleidsplan is laatstelijk vastgesteld op 14 juni 2014.

Bestuur
Johan Kloet, voorzitter
Karin Benter, secretaris
Jan Flach, penningmeester
Grace Roetert-Lageman, lid
Marieke Braber-Schot, lid
Johan Cats, lid

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen geldelijke honorering.

Verslag activiteiten
Verslag van Bestuur (klik hier).

Financiële verantwoording
Financiële informatie (klik hier).